Copyright Ó Katedra špeciálnej zootechniky 2005

Pár slov na úvod ...

       ... Katedra špeciálnej zootechniky patrí medzi najstaršie katedry, ktoré sa podieľali na vzniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Vznikla v roku 1953 a v súčasnej podobe a štruktúre existuje od roku 1972.

       Katedra patrí do skupiny tzv. výrobných katedier, ktoré sa významne podieľajú na formovaní odborného profilu absolventov študijného odboru Živočíšna produkcia a Všeobecné poľnohospodárstvo a špecificky pôsobí pri profilovaní študentov všetkých odborov a fakúlt SPU na bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom stupni štúdia.

        Vedecko-výskumná činnosť katedry je orientovaná na rozvoj a uplatnenie poznatkov a výsledkov biologických vied, ako aj technologických postupov pri racionalizácii chovu hospodárskych zvierat v podmienkach európskej integrácie a udržateľného poľnohospodárstva.

        V rámci medzinárodných a domácich výskumných projektov rieši problematiku uplatnenia etologických princípov a welfare v chove hospodárskych zvierat, skúma technologické a technicko-chovateľské systémy intenzívnej a alternatívnej výroby živočíšnych produktov, šľachtenie a využitie slovenského športového pony, objektívne testovacie metódy a postupy hodnotenia úžitkových vlastností a kvality produktov rôznych úžitkových a produkčných typov zvierat, hodnotenie nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie pri tvorbe komplexných selekčných indexov v rámci realizácie moderných šľachtiteľských programov.
... späť ...
Vitajte na stránkach Katedry špeciálnej zootechniky!