Copyright Ó Katedra špeciálnej zootechniky 2005

K vede asi toľko, že ...

       ... Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná na rozvoj a uplatnenie poznatkov a výsledkov biologických vied, ako aj technologických postupov pri racionalizácii chovu hospodárskych zvierat v podmienkach európskej únie a udržateľného poľnohospodárstva.
       V rámci medzinárodných a domácich výskumných projektov rieši katedra problematiku hodnotenia nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie pri tvorbe komplexných selekčných indexov v rámci realizácie moderných šľachtiteľských programov, uplatnenie etologických princípov a welfare v chove hospodárskych zvierat, skúma technologické a technicko-chovateľské systémy intenzívnej a alternatívnej výroby živočíšnych produktov, šľachtenie a využitie slovenského športového pony, objektívne testovacie metódy a postupy hodnotenia úžitkových vlastností a kvality produktov rôznych úžitkových a produkčných typov zvierat.
       Katedra špeciálnej zootechniky intenzívne spolupracuje so všetkými poprednými chovateľskými a plemenárskymi organizáciami na Slovensku (zväzy chovateľov, Štátny plemenársky ústav SR a pod.). Významná spolupráca pri riešení výskumných úloh bola realizovaná s viacerými rezortnými výskumnými ústavmi a univerzitami na Slovensku.
       Z hľadiska zahraničnej spolupráce vo vedecko-výskumnej oblasti katedra spolupracuje so zahraničnými pracoviskami, najmä s univerzitami v Poľsku, Maďarsku a v Českej republike. V roku 2005 boli uzavreté Zmluvy o spolupráci SPU v Nitre a University of Technology and Agriculture, Bydgoszcz a JČU České Budějovice. Okrem toho sa realizuje spolupráca pri realizácii genetického hodnotenia ukazovateľov exteriéru s Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft in Grub v Nemecku a s Universität für Bodenkultur Wien k problematike genetického hodnotenia nepriamych úžitkových vlastností hovädzieho dobytka.


Publikácie 2011
... späť ...
Vitajte na stránkach Katedry špeciálnej zootechniky!